O firme Ponukame Referencie Kontakt
  Ponúkame

  V rámci svojej činnosti ponúkame služby súvisiace s projektovou prípravou
   až po realizáciu v rozsahu:

  Projektová príprava

   * architektonické, zastavovacie a objemové štúdie
   * odborná spolupráca pri spracovaní investičných zámerov, technické a ekonomické analýzy
      investičných zámerov, projektov a realizácií
   * kompletná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb
   * spracovanie rozpočtov
   * architektonicko - výtvarné návrhy a projekty interiérov
   * kompletné spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

  Spolupráca architekta počas projektovej prípravy a realizácie

   * odborná spolupráca pri výbere vhodného územia pre výstavbu
   * zabezpčenie vydania základných architektonických podmienok pre výstavbu vo vybranom území
     od orgánov štátnej správy
   * zabezpečenie zmien územno - plánovacej dokumentácie
   * odborná spolupráca pri zostavení lokalitných programov stavieb
   * autorský dozor počas realizácie stavieb a interiérov občasný, stály

  Inžinierska činnosť počas projektovej prípravy a realizácie

   * zabezpečenie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby
   * zabezpečenie všetkých potrebných výskumov, prieskumov a meraní, príprava územia stavby
   * inžinierska činnost pre zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia
   * odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a interiérov
   * odborný stavebný dozor počas realizácie stavby v zmysle Stavebného zákona
   * koordinácia pri príprave a realizácii medzi jednotlivými subdodávateľmi, odborné konzultácie
   * zastupovanie klienta v kolaudačnom konaní až do vydania povolenia na užívanie stavby